Strana:  6 7 8 9 10 11 12 13 14        Rezultati 91 - 100 od 472 za zakon. (0,171875 sekunde)


     Pretraga                    

Po tekstu   

Po nazivu 

Add to Favorites...

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU PRAVOSUDJA 2
st. 3. i 4. Clan 8. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZASTITNIKU GRADJANA
. Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Sluzbenom glasniku Republike Srbije".
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O IZMENAMA ZAKONA O IZVRSENJU POPISA STANOVNISTVA, DOMACINSTAVA I STANOVA U 2001. GODINI U REPUBLICI SRBIJI
. januara 2003. do 31. decembra 2004. godine". Clan 9. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O IZMENI ZAKONA O AKCIONOM PLANU HARMONIZACIJE EK SISTEMA DRZAVA CLANICA DRZAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CG RADI SPRECAVANJA I UKLANJANJA PREPREKA SLOBODNOM PRO
. brisu se. Clan 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N ZA SPROVODJENJE AMANDMANA I I II NA USTAVNU POVELJU DRZAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA
. 2 lan 4. Ovaj zakon usvaja se i proglasava u Skupstini Srbije i Crne Gore u istovetnom
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVICNOG ZAKONA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
, 37/93, 24/94 i 61/2001) naziv Zakona menja se i glasi: "Osnovni krivicni zakon". Clan 2. U clanu 4... 46a Kada zakon propisuje tezu kaznu za osobito tezak slucaj odredjenog krivicnog dela, sud ce tu... godine". Clan 19. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O REGULISANJU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ
, 9/90 i 32/90 i "Sluzbeni glasnik RS", broj 5/91 - u daljem tekstu: Zakon), kao i obezbedjivanje.... Clan 16. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vaze: 1) Zakon o zajmu za privredni..., 9/90 i 32/90 i "Sluzbeni glasnik RS", broj 5/91); - 7 - 2) Zakon o Narodnom fondu
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O LICNOJ KARTI
. Prestanak vazenja zakona lan 35. Danom poetka primene ovog zakona prestaju da vaze Zakon o osnovnim podacima za linu kartu ("Sluzbeni list SFRJ", broj 6/73) i Zakon o linoj karti (“Sluzbeni...- dr. zakon, 67/93- dr. zakon, 48/94- dr. zakon i 101/05- dr. zakon). Stupanje na snagu Zakona
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O PECATU DRZAVNIH I DRUGIH ORGANA
stupanja na snagu ovog zakona prestaju da vaze Zakon o peatu drzavnih i drugih organa („Sluzbeni glasnik RS”, br. 11/91, 53/93-dr. zakon, 67/93- dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon... 6/02). lan 27. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O POTVRDJIVANJU SPORAZUMA IZMEDJU SAVETA MINISTARA SRBIJE I CRNE GORE, VLADE REPUBLIKE MADJARSKE I VLADE RUMUNIJE O TACKI SUSRETA DRZAVNIH GRANICA
. lan 2. Ovaj zakon donosi se kao zakon Republike Srbije jer je Republika Srbija pravni sledbenik... - lan 4. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom glasniku
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:


 
Strana: 6 7 8 9 10 11 12 13 14