Strana:  1 2 3        Rezultati 1 - 10 od 30 za zakon o zastiti od pozara. (1,359375 sekunde)


     Pretraga                    

Po tekstu   

Po nazivu 

Add to Favorites...

Z A K O N O GLAVNOM GRADU
policiju, obezbeuje i organizuje vrsenje poslova komunalne policije; 4) stara se o zastiti od pozara i obezbeuje uslove za sprovoenje zastite od pozara, propisuje mere zastite od pozara specifine za podruje grada Beograda u cilju unapreenja stanja zastite od pozara i donosi akcione
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O ZELEZNICI
- Upravljac je, pri obavljanju delatnosti, duzan da se stara o zastiti zivotne sredine u skladu sa zakonom... koje su lako zapaljive, upravljac je duzan da preduzme propisane mere za zastitu od pozara na zeleznickom podrucju pruga, kao i mere za zastitu od pozara na zeleznickim vozilima. Korisnici
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O ODBRANI
.), koje ostaju na snazi do donosenja Zakona o civilnoj zastiti. lan 127. Ovaj zakon stupa... resursa, a obezbeuje upotrebom Vojske Srbije i drugih snaga odbrane na zastiti suverenosti...; 3) preduzimanjem mera i aktivnosti na zastiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O REPUBLICKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
na snagu ovog zakona prestaju da vaze: 1) Zakon o administrativnim taksama ("Sluzbeni glasnik RS... 39/2002). Clan 35. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom..., stomatologiji i zastiti bilja (fitomedicina) 1.800 - 13 - 2) produzenju odobrenja za stavljanje
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O MINISTARSTVIMA 3
i odredjenih drugih opasnih materija; zastitu od pozara; drzavljanstvo; jedinstveni maticni broj... i pomoci u zastiti crkvenog kulturnog nasledja izvan granica Srbije i Crne Gore, posebno manastira... ovog zakona prestaju da vaze: 1) Zakon o ministarstvima ("Sluzbeni glasnik Republike Srbije", br
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O MINISTARSTVIMA 4
; zastitu od pozara; drzavljanstvo; jedinstveni maticni broj gradjana; prebivaliste i boraviste... sa crkvama i verskim zajednicama; pruzanje podrske i pomoci pri zastiti crkvenog kulturnog... i sredstva za rad. Clan 34. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O ZASTITI ZIVOTNE SREDINE
Z A K O N O ZASTITI ZIVOTNE SREDINE I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Clan 1. Ovim... i osnova; 2) primenom standarda, normativa i propisa o koriscenju i zastiti prirodnih resursa... o primeni propisa o zastiti zivotne sredine. Obrazac zahteva iz stava 4. ovog clana propisuje
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
(„Sluzbeni glasnik RS“, br. 47/91, 79/92, 82/92-ispr, 47/94 i 49/99-dr. zakon), mogu imati manje... poslovnog prostora i vrsi nadzor nad korisenjem poslovnog prostora; 11) stara se o zastiti zivotne... u socijalnoj zastiti i obavlja poslove drzavnog staratelja; 18) organizuje vrsenje poslova u vezi sa
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O MINISTARSTVIMA
i Vojske Srbije za izvrsavanje zadataka u vanrednom stanju i ratnom stanju; uCesce u civilnoj zastiti... materija; ispitivanje ruCnog vatrenog oruzja, naprava i municije; zastitu od pozara; drzavljanstvo... usklacivanje sa pravom EU; pregovaranje radi zakljuCenja bilateralnih sporazuma o podsticanju i zastiti
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:

Z A K O N O LOKALNOJ SAMOUPRAVI 1
prostora i vrsi nadzor nad koriscenjem poslovnog prostora; 9) stara se o zastiti zivotne sredine... i drugih vecih nepogoda i zastitu od pozara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno... o zastiti i ostvarivanju licnih i kolektivnih prava nacionalnih manjina i etnickih grupa; 29
Sluzbeni glasnik br. Ukupno strana:


 
Strana: 1 2 3